top of page

Informatie
van de dienstwet

Verplicht aan de cliënt te 

verstrekken informatie

Facultatief te verstrekken - 
op verzoek van de cliënt

Op te nemen in elk document - beschrijving van diensten in detail

Advocaat Peeters Nancy

DEEL I

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Nancy PEETERS.
Mr. Nancy PEETERS is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen. Het kantoor van mr.Nancy PEETERS is gevestigd te 2550 KONTICH, Ooststatiestraatraat 210.

Mr. Nancy PEETERS baat haar kantoor in persoonlijke naam uit.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 2550 KONTICH, Ooststatiestraat 210.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Nancy PEETERS is 0812.441.415.

Per e-mail kan u mr. Nancy Peeters bereiken via adv.nancy.peeters@telenet.be.

De beroepsaansprakelijkheid van mr. Nancy PEETERS is verzekerd bij NV AMLIN EUROPE, Makelaar Van Breda Risk en Benefits , Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen

De aansprakelijkheid van advocaat Nancy PEETERS blijft beperkt tot de dekking en het plafond van de door de Orde van Advocaten onderschreven collectieve verzekeringspolis.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Nancy PEETERS, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de Rechtbank.

3. Voor informatie of bij klachten


Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Nancy PEETERS bereiken:
via post op het adres: Ooststatiestraat 210, 2550 KONTICH 
via e-mail op het adres: 
adv.nancy.peeters@telenet.be
of via telefoon op het nummer: 03/458.47.47 of 0495/65.46.45

DEEL II

Facultatief te verstrekken - op verzoek van de cliënt

1. Wat kost uw advocaat?

Indien vooraf niet vastgesteld/overeengekomen en het ereloon en onkosten niet precies kan worden gegeven:

De diensten die mr. Nancy PEETERS levert worden aangerekend aan 120 euro per uur, excl.btw.

Kosten worden als volgt berekend en omvatten kantoorkosten (vaste vergoeding 50€/dossier, afsluiten 20 €/dossier), kantooreenheden (per pagina conclusies, briefwisseling etc. 12€/pagina), verplaatsingskosten (0.50 € /km), kosten aangetekende zending, eventuele kopiekosten, parkeerkosten, voorgeschoten rolrechten, griffierechten of gerechtsdeurwaarderskosten.

Op alle voormelde bedragen(met uitzondering van de voorgeschoten rol- of griffierechten) dient nog 21% btw te worden aangerekend.
Het ereloon en de kosten kunnen door het kantoor steeds worden aangepast, onder meer gelet op de stijging van de prijzen of wijzigingen op de markt.
Tussentijds kunnen provisies gevraagd worden. Op het einde van de procedure wordt een gedetailleerde eindfactuur opgemaakt waarbij rekening gehouden wordt met de eventueel reeds betaalde provisies.
Alle provisies en ereloonstaten zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending, vanaf de vervaldag worden zij vermeerderd met een intrest van 10% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van 40 euro.
Voor aanmaningen bij laattijdige betaling wordt een rappelkost van 15€ in rekening gebracht.

Eventuele opmerkingen nopens de staat van kosten en erelonen dienen binnen de 15 dagen te worden geformuleerd.
Voor het invorderen van de staat van ereloon en kosten of bij betwisting is de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen bevoegd en het Vredegerecht van Kontich, onverminderd eventuele toepasselijke buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie va Antwerpen is mr. Nancy PEETERS onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be

DEEL III

Op te nemen in elk document waarin diensten in detail worden beschreven

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Mr. Nancy PEETERS is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website 
www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten

deel1
deel2
deel3

DEEL IV

Privacyverklaring

Informatie en verwerking van persoonsgegevens

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens (1), gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (2) en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens (3) die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken (4) voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat onder punt 1.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten (5).

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd (6). Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

(
1) Persoonsgegevens dienen begrepen te worden in de zin van art. 4, 1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
(2) Conform artikel 10 Algemene Verordening Gegevensverwerking.

bottom of page